-

اين بشکه ها با ظرفيت از 220 تا 240 ليتر با ضخامت و وزن هاي مختلف براي حمل و نقل  و نگهداري مايعات انواع روغن ها ، رنگ ها و حلال  بر اساس استاندارد بين المللي ISO 15750 و یا استاندارد ملی ایران به شماره 15661 توليد مي گردند.
این بشکه ها با ظرفیت 220 تا 240 لیتر باضخامتهای مختلف برای حمل و نقل و نگهداری مواد جامد و یا با غلظت بالا از قبیل مواد معدنی، شیمیایی، غذایی، انواع گریس و مواد دارویی براساس استاندارد بين المللي ISO 15750 و یا استاندارد ملی  به شماره 15661 تولید می گردند.                                                                                              
بشکه های در باز با درب رینگی همراه با چفت پلمپ  قابل مهر و موم کردن می باشند، تعیین نوع رنگ و پوشش درونی و بیرونی بشکه ها بر حسب نوع موادی که بوسیله آنها حمل می گردد ، به عهده مشتری می باشد.                                                                                              
بشکه های استوانه ای در باز بارنگ داخل می تواند جهت صادرات کنسانتره و یا انواع رب ها در صنعت مواد غذایی با کیسه های مخصوص  (Aseptic drum) استفاده شوند .